ارقام مختلف نهال انگور

ارقام مختلف نهال انگور(ایرانی)

ارقام مختلف نهال انگور ارقام نهال انگور پیش رس – زودرس – میان رس – دیررس شامل : نهال انگور یاقوتی – نهال انگور عسگری – نهال انگور خلیلی – نهال انگور لعل – نهال انگور پیکامی – نهال انگور سفید بیدانه(کشمشی) – نهال انگور قرمز بیدانه(کشمشی) – نهال انگور صاحبی – نهال انگور شاهرودی…